Политика по отношение на околната среда

Withers Fruit Farm LTD

Withers Fruit Farm LTD

Ние сме отдадени в осигуряването на безопасно и здравословно работно място за нашите служители и в минимизирането на всяко потенциално въздействие върху околната среда. Ние работим в съответствие с всички приложими законодателства в областта на околната среда и се стремим да използваме най-добрите практики за минимизиране на въздействието върху околната среда и за предотвратяване на всякакво замърсяване.

Стратегическо изпълнение

Политиката по отношение на околната среда важи за всички аспекти на нашата работа. Тя се разглежда в нашия Интегриран план за управление на стопанството.

Всички ръководители и отговорници насърчават и прилагат положителен подход за фирмена устойчивост, който се корени в Политиката по отношение на околната среда.

Собственикът на фермата е отговорен за гарантирането, че Политиката по отношение на околната среда е предадена на целия персонал и че осведомеността за нея е част от цялостното запознаване на персонала с работното място.

Собственикът на фермата отговаря за редовен мониторинг и преглед на Политиката по отношение на околната среда, така че да се поддържа релевантна и актуална и да се използва в цялата ферма.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Кодексите за добра селскостопанска практика по отношение на опазване на въздуха, водите и почвите дават практически насоки за избягването на замърсяване и за опазване на почвата като ценен ресурс.

Общи и специфични цели

Поставени са общи и специфични цели за предотвратяване на замърсяването и смекчаване на значителното въздействие върху околната среда.

Ние:

 • Вземаме предвид екологичните проблеми и въздействията във всички наши решения и дейности
 • Насърчаваме екологичната осведоменост сред нашите служители и ги окуражаваме да работят по екологично отговорен начин
 • Обучаваме, образоваме и осведомяваме нашите служители за екологични проблеми, които могат да засегнат тяхната работа
 • Намаляваме потреблението на природни ресурси, като енергия и вода
 • Използваме повторно ресурси, когато е възможно, вместо да ги отстраняваме
 • Насърчаваме употребата на рециклирани материали и инициативи за рециклиране
 • Премахваме или минимизираме съответните замърсявания в околната среда (въздух, почва и вода)
 • Избягваме излишната употреба на опасни материали и продукти, търсим заместители, когато това е възможно, и предприемаме всички отговорни стъпки за опазване здравето на хората и околната среда, когато такива материали трябва да се използват, съхраняват и отстраняват
 • Съответно, купуваме и използваме природосъобразни продукти
 • Когато това се изисква от законодателството или когато възникнат значителни опасности за здравето, безопасността или околната среда, разработваме и поддържаме подходящи програми за действия и реакции в спешни ситуации
 • Съобщаваме нашия екологичен ангажимент на клиенти, потребители и обществото и ги насърчаваме да го подкрепят
 • Стремим се непрекъснато да подобряваме екологичните си резултати и да минимизираме социалното въздействие и щетите от дейности, като ежегодно преразглеждаме нашата Политика по отношение на околната среда във връзка с настоящите и планираните бъдещи дейности.
 • Когато е възможно, екологично-устойчиви варианти ще бъдат предпочитани при договаряне, покупки на стоки и избор на доставчици, като например: избор на местни доставчици, природосъобразни опции, стоки годни за рециклирани, продукти с ниски нива на замърсяване.

Подпис на лицето, отговорно за политиката:

Име Подпис Длъжност
Дж. Лийдс Изпълнителен директор

Персонал, отговорен за интегрирането на тази политика за опазване на околната среда в ежедневните операции на Withers Farm:

Име Подпис Длъжност
Дж. Кейл Финансов ръководител
С. Рикстън Финансов служител
М. Стефанеску Мениджър на реколтата
С. Стоянов Оперативен мениджър
А. Зениховс Технически мениджър
П. Попов Мениджър тунели
Т. Начева Надзорник по растениевъдството
Р. Нешев Асистент мениджър на реколтата
В. Цанков Мениджър настаняване
Л. Омосору Техник за културите
В. Войткевикс Машинен надзор
Л. Шотов Поливен техник

Дата за преглед:

This post is also available in: Английски Румънски Руски